NÜKLEUS RUBER VE RUBROSPİNAL TRAKTUS-PİRAMİDAL SİSTEMLE İLİŞKİLERİ

53-6’da gösterilen nükleus ruber mezensefalonda bulunur ve fonksiyonları traktus piramidalisle yakın ilişkilidir. İki bölümden oluşan çekirdeğin üst bölümüne parvosellüler kısım denir; bu kısım küçük nöronlardan oluşmuştur. Alt bölümü, bir çok büyük nöron içerir ve magnasellüler ksıım adını alır. Magnasellüler kısmın büyük nöronlarından kaynaklanan rubrospinal traktus alt beyin sapında çaprazlaşarak, medulla spinalisin yan kordonlarında traktus kortikospinalise paralel bir yok izler. Bu traktus kısmen kortikospinal lifleri örterse de, genellikle onun hafifçe önünde yer alır. Rubrospinal lifler başlıca omurilik gri maddesinin orta bölümlerindeki ara nöronlarda sonlanır; ancak, liflerin küçük bir bölümü, kortikospinal liflerin bazıları ile birlikte ön motor nöronda sonlanmaktadır.

Nükleus ruber iki büyük giriş yoluna sahiptir. Bunlardan biri motor korteksten kortikorubal traktusla gelerek, başlıca magnosellüler kısımdaki nöronları eksite denir. Öteki ise serebellumdan kaynaklanarak, nükleus ruberin hem parvosellüler hem de magnosellüler ksıımlarına ulaşan lifleri içerir.

Kortikorubrospinal sistemin fonksiyonu Nükleus ruberin magnosellüler bölümünde, motor kortekste olduğu gibi vücut kaslarının tümü, somatotopik olarak temsil edilir. Bu nedenle çekirdeğin bu bölümünde bir nokta uyarılırsa, tek bir kas ya da küçük bir kas grubunda kontraksiyon görülür. Ancak bu farklı kasların korteksten çok daha kaba temsil edildiği bilinmektedir. Bu, özellikle nisbeten küçük nukleus rubere sahip olan insan için doğrudur.

Kortkikorubrospinal yol, motor korteksten medulla spinalise nisbeten “daha ince ayrımlı” sinyallerin iletisi için ikincil bir değer taşır. Yalnız piramidal yolların haraplandığı durumlarda, oldukça ince hareketler yapılabilir, ancak parmakların ve ellerin hareketleri önemli derecede bozulmuştur. Bilek hareketleri iyi yapılabilir; kortikorusbrospinal yol kesilirse bu hareketlerin de kalktığı görülür. O halde, nukleus ruberden, medulla spinalise giden yolun piramidal sistemle işbirliği, vücutta gövdenin başlıca eksen ve çevresindeki hareketlerini kontrol eden vestibüloretkülospinal sistemden çok daha yakındır. Bundan başka, rubrospinal traktus medulla spinalisin yan kordonlarında, kortikospinal traktuslar boyunca uzanarak, daha çok ekstremitlerin distal bölümlerindeki kasları kontrol eden ara nöron ve motor nöronlarda sonlanır. Bu nedenle kortikospinal ve rubrospinal traktusların ikisine birlikte, çok defa medulla spinalisin lateral motor sistemi adu verilir. Halbuki, medulla spinaliste başlıca medial bölümde yer alan vestibuloretkülospinal sisteme medulla spinalisin medial motor sistemi denmektedir.

EKSTRAPİRAMİDAL SİSTEM

Ekstrapiramidal motor sistem terimi klinikte yaygın olarak kullanılır, beyin ve beyin sapında direkt piramidal sistem dışında motor kontrolü belirten bir terimdir. Bu sistem bazal gangliyonlar, beyin sapının retiküler formasyonu ile, vestibüler çekirdekleri ve çok defa nükleus ruberi de içerir. Bu motor kontrol alanlarının farklılıkları göz önünde tutulursa, ekstrapiramidal sistemin bir bütün olarak, özgün bir nörofizyolojik fonksiyonundan söz etmek güçtür. bu nedenle biz ekstrapiramidal sistemin ayrı bölümlerinin fonksiyonlarını tek tek inceleyeceğiz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir